Privacy Verklaring

Versie 1 mei 2018

Wij vragen en gebruiken basale persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) van klanten voor het leveren van diensten. Welke gegevens we verwerken en waarvoor we ze gebruiken en wat we ermee doen beschrijven we in deze pricacy verklaring.
Deze verklaring is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving en beschrijft hoe Vonk de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

De vuistregels die wij hanteren:

 • Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en doen dat zorgvuldig.
 • Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens en alleen gegevens die direct gerelateerd zijn aan een duidelijk omschreven doel.
 • Wij bewaren gegevens zo kort mogelijk.
 • Wij gaan vertrouwelijk om met persoongegevens.
 • Wij delen persoongegevens niet met derden zonder dat daarvoor door de klant expliciet toestemming is verleend.
 • De systemen en processen waarin de gegevens worden bewerkt zijn robuust en veilig (online en offline). De beveiliging is apart beschreven en wordt cyclisch gemonitoord.
 • Persoonsgegevens blijven eigendom van betrokkene en deze bepaalt wat er met de persoonsgegevens gebeurt, behalve als er een wettelijke verplichting aan de orde is (zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst).
 
Beleid met betrekking tot cookies

Op onze website gebruiken wij 3 soorten cookies
 1. Functionele cookies voor het functioneren van de webshop (Vonk gebruikt daarvoor WooCommerce).
 2. Analytische cookies om het aantal bezoekers per pagina bij te houden. De instellingen zijn zodanig dat er geen ip-adressen worden opgeslagen (Vonk gebruikt daarvoor Google Analytics).
 3. Trackingcookies voor het goed functioneren van het ledengedeelte van de website (deze geeft toegang tot afgeschermde content).

Bij eerste bezoek van de website maken wij melding van het gebruik van deze cookies en vragen de bezoekers om toestemming.

Er zijn vier plekken waar gegevens worden opgeslagen met ieder hun eigen beleid

1. De webshop (de grondslag is hier het uitvoeren van een overeenkomst)

In de webshop worden naam, adres en emailadres gevraagd ten behoeve van de facturatie en het toezenden van een inlogcode waarmee betrokkene toegang krijgt tot het testplatform. In de webshop geeft betrokkene akkoord voor het gebruiken van deze gegevens ten behoeve van de facturatie. Kiest betrokkene voor het aanmaken van een account dan blijven de basale gegevens, de bestelhistorie en de facturen beschikbaar. 
De facturen en daarmee de daarop zichtbare persoonsgegevens worden conform de wettelijke termijn 7 jaar bewaard in de boekhouding van Vonk.

2. Het testplatform (uitvoeren van een overeenkomst)

Op het testplatform (Vonk gebruikt hiervoor een eigen ontwikkeld platform onder de naam ‘De Matrix’) worden naam en inlogcode gebruikt als uniek ID-gegeven. Dezelfde naam en inlogcode worden gebruikt voor toegang tot het portal waar betrokkene zijn rapport kan ophalen. Een verkort privacy statement (samenvatting van dit reglement) wordt getoond op het eerste scherm van het testplatform. Betrokkene dient akkoord te geven.
Een testrapport is voor betrokkene gedurende 1 jaar beschikbaar. Daarna worden de gegevens (persoongegevens, testuitslagen en rapportage) geanonimiseerd en zijn op geen enkele manier meer te herleiden tot een persoon.

3. Het marketingplatform (de grondslag is hier toestemming)


Betrokkene geeft op eigen initiatief en door middel van een dubbele opt-in toestemming voor het opslaan van naam en emailadres in ons marketingplatform (Vonk gebruikt daarvoor Infusionsoft).
Er zijn twee doelen:

 1. Toegang krijgen tot afgeschermde content (video + tekst)
 2. Blogartikelen toegezonden krijgen met af en toe een aanbod voor een relevante dienst. In iedere communicatie per mail is afmelden uitdrukkelijk mogelijk.

Op het marketingplatform kunnen groepen worden gesegmenteerd naar branche, beroep of activiteit (als gevolg van klikken of downloadlinks door betrokkene). De segmentatie leidt tot een deellijst waarmee Vonk zorgt dat er zo relevant mogelijke info wordt verstuurd. 
Indien betrokkene via de opt-out-code zich afmeldt, worden de gegevens definitief geanonimiseerd en zijn op persoonsniveau niet beschikbaar voor Vonk.

4. Het Outlook-adresboek (grondslag is hier gerechtvaardigd belang)


Soms is er communicatie per telefoon of email met een klant, de naam, het emailadres en eventueel het telefoonnummer komen in het Outlook-adresboek terecht.
Er worden op geen enkele plaats bijzondere persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, nationaliteit etc.) opgeslagen of verwerkt.

Verwerking van gegevens

Vonk als verwerkingsverantwoordelijke hanteert een verwerkingsregister waarin per verwerkingsactiviteit is aangegeven wie wat mag en kan. Het gaat daarbij om:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Wie heeft verder toegang tot de aan ons vertrouwde persoonsgegevens

We geven persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan partijen als bezorgpartners, betaalpartners en IT-dienstverleners. De partijen die van ons toegang krijgen tot persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken een dienst te leveren namens Vonk Competentie Expertise B.V.. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst.

Data lekken

Vonk houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat het datalek is ontdekt. Dit kan via info@petervonk.com. Vermeld in deze e-mail je naam, de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte beschrijving van het datalek. Na ontvangst nemen we persoonlijk contact met je op voor meer informatie, zodat we maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n). Twijfel je of sprake is van een datalek? Meld het mogelijke datalek dan toch aan ons. Liever een keer te veel gemeld, dan een keer te weinig.

Vragen en klachten

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met ons via e-mail info@petervonk.com of schriftelijk via Assiesstraat 2f, 8011 XT te Zwolle t.a.v. Mw. M. Niens. Wanneer je niet tevreden bent over hoe Vonk Competentie Expertise B.V. omgaat met jouw privacy kan je natuurlijk ook contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wijzigingen Privacyreglement

Wij kunnen dit reglement aanpassen. De nieuwste versie wordt daarom altijd op onze website gepubliceerd en eventueel als link vanuit e-mails en nieuwsbrieven beschikbaar gesteld.

Mutaties van de gegevens

Op schriftelijk verzoek van een klant gaat Vonk over tot verbetering, aanvulling of verwijdering van persoongegevens en meldt dit schriftelijk terug aan de klant. De contactpersoon voor het muteren is Mw. M. Niens.

Vonk Competentie Expertise BV
Assiesstraat 2f
8011 XT Zwolle
Telnr: 038 42 27 888
Emailadres: info@petervonk.com